Prawa i ochrona

Do kiedy jest okres ochronny lokatorów?

Okres ochronny przed eksmisją to czas, w którym ochrona lokatorów przed eksmisją jest szczególnie silna. Trwa on od 1 listopada do 31 marca każdego roku i ma na celu ochronę lokatorów przed utratą dachu nad głową w najtrudniejszych miesiącach zimowych.

W tym czasie eksmisja jest niemożliwa, jeśli lokator nie ma wskazanego przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, do którego mógłby się przeprowadzić. Dotyczy to zwłaszcza osób w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, które nie mają możliwości samodzielnego znalezienia nowego mieszkania.

Okres ochronny mieszkaniowy ma chronić lokatorów przed bezdomnością i zapewnić im godne warunki życia, nawet jeśli zalegają z czynszem lub ich umowa najmu wygasła. To ważne rozwiązanie, ale może być uciążliwe dla właścicieli mieszkań, którzy chcą odzyskać swój lokal.

Terminy okresu ochronnego przed eksmisją

Od kiedy jest okres ochronny przed eksmisją? Zgodnie z polskim prawem, zimowy okres ochronny dla lokatorów trwa od 1 listopada do 31 marca każdego roku. W tym czasie obowiązuje zakaz eksmisji lokatorów, którzy nie mają wskazanego przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

Do kiedy jest okres ochronny lokatorów? Trwa on przez pełne 5 miesięcy, od początku listopada do końca marca. Po tym czasie, od 1 kwietnia, eksmisja jest już możliwa, o ile zostały spełnione wszystkie przesłanki prawne i lokator został uprzedzony o terminie opróżnienia lokalu.

Warto pamiętać, że okres ochronny przed eksmisją dotyczy tylko lokatorów, którzy zamieszkują w danym lokalu na podstawie tytułu prawnego (np. umowy najmu, decyzji o przydziale lokalu socjalnego). Nie obejmuje on osób, które zajmują mieszkanie bezprawnie, bez zgody właściciela.

Oto podsumowanie terminów eksmisji w okresie ochronnym:

OkresTerminDługość
Początek okresu ochronnego1 listopada
Koniec okresu ochronnego31 marca
Czas trwania okresu ochronnego5 miesięcy

Pamiętajmy, że okres ochrony lokatorów to ważne rozwiązanie, które ma zapobiegać bezdomności i chronić najsłabszych. Jednak dla właścicieli mieszkań może być ono uciążliwe, zwłaszcza jeśli lokator zalega z czynszem lub niszczy lokal.

Obowiązek zgłoszenia najmu do urzędu skarbowego dotyczy tylko najmu okazjonalnego, a nie każdej umowy najmu. Warto to sprawdzić, aby uniknąć problemów z fiskusem.

Kiedy nie można eksmitować lokatora?

Kiedy nie można eksmitować lokatora? Przede wszystkim w okresie ochronnym przed eksmisją, który trwa od 1 listopada do 31 marca każdego roku. W tym czasie eksmisja zimą jest niedopuszczalna, jeśli lokator nie ma wskazanego przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

Są jednak wyjątki od tej reguły. Eksmisja jest możliwa nawet w zimowym okresie ochronnym dla lokatorów, jeśli zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 1. Lokator stosuje przemoc w rodzinie wobec innych mieszkańców lokalu.
 2. Lokator nie ma tytułu prawnego do lokalu (np. umowa najmu wygasła, a lokator nie chce się wyprowadzić).
 3. Lokal jest wynajmowany w ramach najmu instytucjonalnego (np. przez firmę, fundację).

Poza tymi wyjątkami, kiedy eksmisja jest niemożliwa? Wtedy, gdy lokator należy do jednej z poniższych grup:

 • Kobiety w ciąży
 • Małoletni
 • Osoby niepełnosprawne
 • Osoby przewlekle chore
 • Seniorzy po 75. roku życia

Osobom tym przysługuje dodatkowa ochrona lokatorów przed eksmisją. Nie można ich eksmitować do noclegowni, schronisk czy innych miejsc niespełniających standardów mieszkania.

Warto też pamiętać, że lokatorom w trudnej sytuacji życiowej i materialnej przysługuje prawo do lokalu socjalnego. Gmina ma obowiązek wskazać im taki lokal przed eksmisją, nawet poza okresem ochronnym mieszkaniowym.

Czy właściciel mieszkania może wejść do wynajmowanego lokalu? Tak, ale tylko w ściśle określonych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z najemcą. Nie może nachodzić lokatora bez uprzedzenia ani naruszać jego prywatności.

Ochrona wybranych grup lokatorów przed eksmisją

Niektóre grupy lokatorów objęte są dodatkową ochroną przed eksmisją, niezależnie od okresu ochronnego. Nie można ich po prostu wyrzucić na bruk, nawet jeśli zalegają z czynszem lub ich umowa najmu dobiegła końca.

Do grup tych należą:

 1. Kobiety w ciąży – ze względu na ich szczególną sytuację zdrowotną i życiową, wymagają ochrony przed stresem i bezdomnością.
 2. Małoletni – dzieci nie mogą być eksmitowane do miejsc niespełniających standardów mieszkania, gdyż zagraża to ich rozwojowi i bezpieczeństwu.
 3. Osoby niepełnosprawne – ze względu na swoje ograniczenia i specjalne potrzeby, wymagają mieszkań dostosowanych do ich możliwości.
 4. Osoby przewlekle chore – nagła utrata mieszkania może pogorszyć ich stan zdrowia i utrudnić dostęp do niezbędnej opieki medycznej.
 5. Seniorzy po 75. roku życia – w tak zaawansowanym wieku zmiana miejsca zamieszkania jest szczególnie trudna i może negatywnie wpłynąć na samopoczucie i zdrowie.

Lokatorom z tych grup przysługuje prawo do lokalu socjalnego, które musi być wskazane przez gminę przed eksmisją. Lokal socjalny musi spełniać minimalne standardy powierzchni, wyposażenia i stanu technicznego.

Jeśli gmina nie dostarczy lokalu socjalnego osobie do tego uprawnionej, właściciel mieszkania może dochodzić od niej odszkodowania za czas oczekiwania na eksmisję. Nie zmienia to jednak faktu, że eksmisja jest wstrzymana do czasu wskazania lokalu zastępczego.

Warto pamiętać, że powyższe grupy są chronione przed eksmisją nie tylko w zimowym okresie ochronnym dla lokatorów, ale przez cały rok. Ich sytuacja jest zawsze rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności.

Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwym wynajmującym? Przede wszystkim dokładnie czytać umowę najmu i negocjować jej zapisy. Warto też sprawdzić wiarygodność wynajmującego i poprosić o referencje od poprzednich najemców.

Konsekwencje dla właścicieli mieszkań

Okres ochronny mieszkaniowy, choć korzystny dla lokatorów, może być uciążliwy dla właścicieli mieszkań. Oto niektóre konsekwencje, z jakimi muszą się liczyć wynajmujący:

 1. Utrudnione pozbycie się problematycznych lokatorów – jeśli najemca zalega z czynszem, niszczy lokal lub zakłóca spokój sąsiadów, właściciel nie może go po prostu wyrzucić zimą na bruk. Musi czekać do końca okresu ochronnego przed eksmisją, a i wtedy lokator może domagać się lokalu socjalnego.
 2. Konieczność wskazania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego – jeśli sąd orzeknie o eksmisji lokatora, to na gminie spoczywa obowiązek dostarczenia mu lokalu zastępczego. Jednak w praktyce na przydział takiego lokalu czeka się miesiącami lub latami, a przez ten czas lokator nadal zajmuje mieszkanie właściciela.
 3. Ryzyko dewastacji i zaległości czynszowych – im dłużej trwa proces eksmisji, tym większe jest ryzyko, że lokator przestanie płacić czynsz i zacznie niszczyć lokal. Właściciel nie ma wtedy praktycznie żadnych narzędzi, aby temu zapobiec, poza dochodzeniem swoich praw w sądzie.
 4. Ograniczenie prawa własnościokres ochronny sprawia, że właściciel nie może swobodnie dysponować swoim mieszkaniem. Nawet jeśli chce je sprzedać, wynająć komuś innemu lub przeznaczyć na własne potrzeby, musi czekać na zakończenie procesu eksmisji i wyprowadzkę lokatora.

Jedynym pocieszeniem dla właścicieli jest możliwość dochodzenia odszkodowania od gminy za czas oczekiwania na dostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanego lokatora. Nie rekompensuje to jednak w pełni strat i uciążliwości związanych z okresem ochronnym.

Dlatego tak ważne jest, aby wynajmujący dokładnie sprawdzali potencjalnych najemców i zabezpieczali swoje interesy w umowie najmu. Warto też reagować na pierwsze sygnały problemów, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

Podsumowanie

Do kiedy jest okres ochronny lokatorów? Trwa on od 1 listopada do 31 marca każdego roku i ma na celu ochronę najemców przed utratą dachu nad głową zimą. W tym czasie eksmisja jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak przemoc w rodzinie, brak tytułu prawnego do lokalu czy najem instytucjonalny.

Poza okresem ochronnym przed eksmisją obowiązuje ogólny zakaz eksmisji lokatorów, którzy nie mają wskazanego przez gminę lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. Dotyczy to zwłaszcza osób w trudnej sytuacji życiowej, jak kobiety w ciąży, małoletni, niepełnosprawni, przewlekle chorzy czy seniorzy.

Okres ochronny mieszkaniowy to ważne rozwiązanie, które chroni lokatorów przed bezdomnością. Jednak dla właścicieli mieszkań wiąże się on z wieloma uciążliwościami, jak utrudnione pozbycie się problematycznych najemców, ryzyko dewastacji lokalu czy ograniczenie prawa własności.

Dlatego tak istotne jest, aby obie strony – wynajmujący i najemca – znały swoje prawa i obowiązki, i zawierały uczciwe, równoważące interesy umowy najmu. W razie problemów warto szukać polubownych rozwiązań, a dopiero w ostateczności kierować sprawę do sądu.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Paweł Kędzierski i od lat interesuję się nieruchomościami. Znam ten temat od podszewki i chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Powiem Ci, jakie obowiązki ma wynajmujący, właściciel czy najemca, żebyś wiedział, na co zwrócić uwagę i uniknął problemów.