Obowiązki i odpowiedzialności

Kto odpowiada za wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym?

Mieszkania komunalne stanowią ważną formę wsparcia dla osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych. Jednym z istotnych elementów wpływających na komfort i bezpieczeństwo mieszkańców są drzwi wejściowe. Ich stan techniczny oraz zgodność z obowiązującymi normami to kwestie, które często budzą wątpliwości wśród najemców. W tym artykule omówimy, kto odpowiada za wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym oraz jakie są związane z tym procedury i koszty.

Odpowiedzialność za wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym 

Odpowiedzialność za wymianę drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym zależy od zapisów w umowie najmu oraz od przyczyny konieczności wymiany. Generalnie, obowiązek ten spoczywa na wynajmującym, czyli gminie, która jest właścicielem lokalu.

Sytuacje, w których gmina jest zobowiązana do wymiany drzwi wejściowych:

 • Zużycie techniczne drzwi wynikające z upływu czasu
 • Uszkodzenia powstałe na skutek zdarzeń losowych (np. pożar, zalanie)
 • Konieczność dostosowania drzwi do aktualnych wymogów bezpieczeństwa

Warto pamiętać, że wszelkie zmiany w mieszkaniu komunalnym, w tym wymiana drzwi wejściowych, wymagają wcześniejszej zgody wynajmującego. Samowolna ingerencja w substancję lokalu może skutkować konsekwencjami prawnymi, a nawet utratą prawa do mieszkania.

Procedura zgłaszania potrzeby wymiany drzwi

Aby zgłosić konieczność wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym, należy skontaktować się z właściwym urzędem gminy lub zarządcą budynku. Najczęściej odbywa się to poprzez złożenie pisemnego wniosku, w którym trzeba opisać aktualny stan drzwi oraz uzasadnić potrzebę ich wymiany.

Wniosek powinien zawierać:

 • Dane najemcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania)
 • Informacje o lokalu (adres, numer mieszkania)
 • Opis stanu technicznego drzwi z wyszczególnieniem usterek
 • Dokumentację zdjęciową (opcjonalnie)
 • Oczekiwany termin realizacji wymiany

Po wpłynięciu wniosku, przedstawiciel gminy lub zarządca dokona oględzin drzwi i oceni zasadność zgłoszenia. Jeśli wymiana zostanie uznana za konieczną, najemca zostanie poinformowany o przewidywanym czasie oczekiwania na realizację.

Sprawdź: Jaka jest szansa na uderzenie pioruna w dom?

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia sprawy, gmina zleci wykonanie nowych drzwi oraz ich montaż uprawnionemu wykonawcy. O terminie prac najemca powinien zostać odpowiednio wcześniej poinformowany.

Koszty związane z wymianą drzwi wejściowych

Koszty wymiany drzwi wejściowych w mieszkaniu komunalnym co do zasady pokrywa wynajmujący, czyli gmina. Wynika to z obowiązku utrzymania lokalu w należytym stanie technicznym i zapewnienia najemcy bezpiecznych warunków mieszkaniowych.

Sytuacje, w których najemca może zostać obciążony kosztami wymiany drzwi:

 • Uszkodzenie drzwi z winy lokatora lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność
 • Samowolna wymiana drzwi bez zgody wynajmującego
 • Montaż drzwi niespełniających wymaganych norm i standardów

W przypadku, gdy najemca zdecyduje się na wymianę drzwi we własnym zakresie i na własny koszt, musi wcześniej uzyskać zgodę gminy oraz przedstawić do akceptacji projekt nowych drzwi. Samowolne działania mogą skutkować koniecznością przywrócenia stanu poprzedniego na koszt lokatora.

Jeśli wymiana drzwi jest zasadna, a najemca nie jest w stanie ponieść związanych z tym kosztów, może zwrócić się do gminy z wnioskiem o rozłożenie należności na raty lub udzielenie dodatkowej pomocy finansowej. Każdy taki przypadek rozpatrywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem sytuacji materialnej i życiowej najemcy.

Sytuacje wyjątkowe i dodatkowe informacje

W niektórych przypadkach najemca mieszkania komunalnego może zostać zwolniony z kosztów wymiany drzwi wejściowych, mimo iż formalnie leżą one po jego stronie. Dzieje się tak najczęściej, gdy:

 • Najemca znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie jest w stanie ponieść dodatkowych wydatków
 • Uszkodzenie drzwi nastąpiło na skutek działania osób trzecich, np. aktu wandalizmu
 • Wymiana drzwi jest konieczna ze względu na bezpieczeństwo najemcy, np. w przypadku ofiar przemocy domowej

Warto również pamiętać, że wymiana drzwi wejściowych może wiązać się z koniecznością dokonania zmian w zakresie meldunku. Jeśli nowe drzwi będą prowadzić do innego pomieszczenia niż dotychczas, konieczne może być zgłoszenie tego faktu w urzędzie i aktualizacja danych meldunkowych. Szczegółowe informacje na temat tego, kogo można zameldować w mieszkaniu komunalnym, najlepiej uzyskać bezpośrednio w gminie.

Należy też wspomnieć, że w przypadku niezadowolenia z decyzji gminy w sprawie wymiany drzwi, najemca ma prawo odwołać się od niej na drodze administracyjnej. Jeśli uzna, że odmowa wymiany jest bezzasadna, może skorzystać z prawa do napisania odmowy przyjęcia mieszkania komunalnego i dochodzić swoich racji przed sądem.

Podsumowanie

Podsumowując, w mieszkaniach komunalnych za wymianę drzwi wejściowych odpowiada wynajmujący, czyli gmina. Najemca może wystąpić z wnioskiem o wymianę, jeśli drzwi są w złym stanie technicznym. Pismo należy skierować do spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Najemca nie może samowolnie wymieniać drzwi bez zgody właściciela. W uzasadnionych przypadkach, np. trudnej sytuacji materialnej, najemca może ubiegać się o zwolnienie z kosztów wymiany. 

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Paweł Kędzierski i od lat interesuję się nieruchomościami. Znam ten temat od podszewki i chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Powiem Ci, jakie obowiązki ma wynajmujący, właściciel czy najemca, żebyś wiedział, na co zwrócić uwagę i uniknął problemów.