Finanse i opłaty

Czym jest kaucja w umowie najmu?

Kaucja to zabezpieczenie dla wynajmującego na wypadek szkód w mieszkaniu lub zaległości w czynszu ze strony najemcy. Jej wysokość ustalana jest w umowie najmu, ale nie może przekraczać równowartości 6-miesięcznego czynszu.

Wpłacona przez najemcę kaucja powinna być zwrócona w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu i zakończenia umowy najmu. Wynajmujący może jednak potrącić z kaucji pewne należności, o ile zostaną one udokumentowane.

Warto pamiętać, że kaucja nie służy do finansowania bieżących napraw i remontów, do których zobowiązany jest wynajmujący. Nie można też z niej potrącać kosztów normalnego zużycia mieszkania wynikającego z jego używania przez najemcę.

Co wynajmujący może potrącić z kaucji?

Co wynajmujący może potrącić z kaucji? Przede wszystkim wszelkie udokumentowane należności, które obciążają najemcę zgodnie z umową najmu. Oto lista najczęstszych potrąceń z kaucji:

 1. Zaległości w czynszu i innych opłatach:
  • Nieopłacony czynsz za okres najmu
  • Zaległe opłaty za media (prąd, gaz, woda, ogrzewanie)
  • Zaległy czynsz za okres wypowiedzenia umowy najmu
  • Kto płaci za śmieci właściciel czy najemca? Jeśli najemca, to zaległe opłaty za wywóz śmieci
 2. Koszty naprawy szkód w mieszkaniu spowodowanych przez najemcę:
  • Uszkodzenia ścian, podłóg, drzwi, okien
  • Zniszczone lub uszkodzone meble i sprzęty należące do wynajmującego
  • Koszty malowania i odświeżenia mieszkania, jeśli najemca je nadmiernie zabrudził lub uszkodził
  • Koszty wymiany zamków, jeśli najemca nie zwrócił kompletów kluczy
 3. Koszty usunięcia rzeczy pozostawionych przez najemcę po zakończeniu najmu:
  • Opłaty za wywóz i utylizację mebli, sprzętów, śmieci
  • Koszty sprzątania i opróżniania mieszkania z pozostawionych rzeczy

Ważne! Za co wynajmujący może potrącić z kaucji? Tylko za udokumentowane należności, które obciążają najemcę zgodnie z umową. Wynajmujący nie może dowolnie i bez podstawy zatrzymywać kaucji ani potrącać z niej kosztów, które nie wynikają z winy najemcy.

O ile wynajmujący może podnieść czynsz? Podwyżka czynszu nie może być potrącana z kaucji, a jedynie doliczana do bieżących opłat najemcy po uprzednim wypowiedzeniu dotychczasowej wysokości czynszu.

Za co wynajmujący nie może potrącić z kaucji?

Co wynajmujący może potrącić z kaucji? Wiemy już, że są to udokumentowane należności obciążające najemcę, takie jak zaległości w czynszu, szkody w mieszkaniu czy koszty usunięcia pozostawionych rzeczy. A za co wynajmujący nie może potrącić z kaucji?

Oto lista kosztów i wydatków, których wynajmujący nie może pokrywać z kaucji wpłaconej przez najemcę:

 1. Zużycie mieszkania wynikające z jego normalnego używania:
  • Drobne rysy, zadrapania, otarcia na ścianach, podłogach, meblach
  • Odbarwienia na ścianach spowodowane zawieszaniem obrazów czy plakatów
  • Wytarcia na wykładzinach czy dywanach wynikające z chodzenia
  • Zmatowienia na klamkach, uchwytach, armaturze łazienkowej
 2. Szkody spowodowane przez osoby trzecie lub zdarzenia losowe:
  • Uszkodzenia po włamaniu, kradzieży, dewastacji przez osoby obce
  • Zalania, zawilgocenia, grzyb wynikające z wad budynku lub awarii instalacji
  • Przepięcia w instalacji elektrycznej powodujące awarię sprzętów
  • Uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta (o ile najemca miał zgodę na ich posiadanie)
 3. Koszty bieżących napraw i remontów, do których zobowiązany jest wynajmujący:
  • Konserwacja i naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej
  • Naprawa lub wymiana zużytych urządzeń i sprzętów stanowiących wyposażenie mieszkania
  • Odmalowanie mieszkania po kilkuletnim okresie najmu (o ile nie ma znaczących uszkodzeń)
  • Usunięcie usterek i awarii wynikających ze starzenia się budynku i mieszkania
 4. Podwyżki czynszu i opłat niezaakceptowane przez najemcę:
  • O ile wynajmujący może podnieść czynsz? Tylko za zgodą najemcy lub po wypowiedzeniu umowy
  • Podwyżki opłat za media, śmieci czy fundusz remontowy bez wcześniejszego powiadomienia najemcy
  • Dodatkowe opłaty za korzystanie z części wspólnych budynku (np. windy, parkingu) niewskazane w umowie

Podsumowując, wynajmujący nie może dowolnie i bez podstawy potrącać z kaucji kosztów, które nie wynikają z winy najemcy lub nie są wskazane w umowie najmu. Kaucja służy zabezpieczeniu uzasadnionych roszczeń wynajmującego, a nie finansowaniu jego bieżących wydatków czy kosztów eksploatacji mieszkania.

Procedura potrącenia z kaucji

Jeśli po zakończeniu najmu i opróżnieniu mieszkania przez najemcę okaże się, że wystąpiły szkody lub zaległości w opłatach, wynajmujący może potrącić odpowiednie kwoty z kaucji. Nie może to jednak nastąpić dowolnie i bez udokumentowania roszczeń. Oto procedura potrącenia z kaucji:

 1. Udokumentowanie poniesionych kosztów przez wynajmującego:
  • Zgromadzenie rachunków, faktur, paragonów za naprawy, zakupy, usługi
  • Wykonanie zdjęć lub nagrań pokazujących szkody w mieszkaniu
  • Sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego opisującego stan mieszkania po zakończeniu najmu
  • Wezwanie najemcy do zapłaty zaległego czynszu lub opłat (mailowo, listownie, osobiście)
 2. Umożliwienie najemcy ustosunkowania się do roszczeń wynajmującego:
  • Przedstawienie najemcy udokumentowanych kosztów i szkód
  • Wyznaczenie najemcy terminu na wniesienie zastrzeżeń lub sprzeciwu
  • Rozpatrzenie argumentów najemcy i ewentualna korekta roszczeń
  • Próba polubownego rozwiązania sporu i zawarcia ugody
 3. Potrącenie należności z kaucji i rozliczenie się z najemcą:
  • Potrącenie udokumentowanych kosztów z kwoty kaucji
  • Przesłanie najemcy rozliczenia potrąceń wraz z dokumentacją
  • Zwrot pozostałej części kaucji na konto bankowe najemcy
  • Wystawienie najemcy pokwitowania potwierdzającego rozliczenie kaucji
 4. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej w razie sporu:
  • Złożenie pozwu przeciwko najemcy w sądzie właściwym dla miejsca położenia nieruchomości
  • Przedstawienie dokumentacji potwierdzającej roszczenia wynajmującego
  • Stawienie się na rozprawie i popieranie swoich racji przed sądem
  • Egzekucja zasądzonej należności na podstawie wyroku sądowego

Warto pamiętać, że co wynajmujący może potrącić z kaucji, zależy nie tylko od faktycznie poniesionych kosztów, ale też od zapisów umowy najmu. Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie w umowie, jakie szkody i zaległości obciążają najemcę oraz w jakim terminie wynajmujący ma prawo potrącić je z kaucji.

Kto płaci podatek od nieruchomości właściciel czy najemca? To jedna z kwestii, która powinna być jasno uregulowana w umowie najmu, aby uniknąć późniejszych sporów przy rozliczaniu kaucji i opłat.

Podsumowanie

Co wynajmujący może potrącić z kaucji? To pytanie nurtuje wielu najemców, którzy chcą odzyskać jak największą część wpłaconego depozytu. Odpowiedź brzmi: tylko udokumentowane należności, które obciążają najemcę zgodnie z umową.

Za co wynajmujący może potrącić z kaucji? Przede wszystkim za zaległości w czynszu i opłatach, szkody w mieszkaniu spowodowane przez najemcę oraz koszty usunięcia pozostawionych przez niego rzeczy. Nie można natomiast potrącać z kaucji kosztów normalnego zużycia mieszkania, napraw, do których zobowiązany jest wynajmujący, ani podwyżek czynszu.

Procedura potrącenia z kaucji wymaga od wynajmującego udokumentowania poniesionych kosztów, przedstawienia ich najemcy i umożliwienia mu ustosunkowania się do roszczeń. W razie sporu, sprawę może rozstrzygnąć sąd na podstawie dowodów przedstawionych przez strony.

Warto dokładnie czytać umowę najmu i negocjować jej zapisy, aby mieć jasność, co do zasad potrącania z kaucji. To pozwoli uniknąć nieporozumień i sporów przy zakończeniu najmu i rozliczaniu depozytu.

O autorze

Artykuły

Cześć, jestem Paweł Kędzierski i od lat interesuję się nieruchomościami. Znam ten temat od podszewki i chętnie podzielę się z Tobą swoją wiedzą. Powiem Ci, jakie obowiązki ma wynajmujący, właściciel czy najemca, żebyś wiedział, na co zwrócić uwagę i uniknął problemów.